Vi er med til at producere 10 % af Danmarks biometan 

E.ON har siden 2013 været involveret i biogasproduktion i Danmark. Igennem medejerskab af fem biogasanlæg producerer vi tilsammen 70 mio. m3 biometan (2022). Det svarer til omkring 10 % af Danmarks samlede biometanproduktion.

E.ON ser biogas som en væsentlig bidragsyder til at mindske drivhusgasudledningerne i Danmark med 70 % frem mod 2030. Vi arbejder aktivt med at udvikle og udbygge en professionel og effektiv biogasproduktion.

Markant klima- og miljøgevinst 
Når vi omdanner restprodukter fra landbrug og industri til biogas, opnår vi grøn energi, der fortrænger fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Biogas har en udledning, der er 2/3 lavere end de fossile alternativer.

Biogas genererer altså grøn energi, men vores biogasproduktion mindsker også den negative klima- og miljøbelastning fra landbruget. Vi reducerer landbrugets udledning af klimaskadelig metan og lattergas ved at behandle gylle i et biogasanlæg, så gyllen ikke afgasser direkte på markerne.

Biogasproduktion gennem partnerskaber 
E.ONs engagement i biogasproduktion sker igennem partnerskaber med lokale landmænd og andre interessenter. E.ON ejer 50 % af hver af de fem biogasanlæg. Partnerskabsmodellen skaber synergieffekter, hvor partnerne hver især bidrager med relevante kompetencer. Vi påtager os opgaver som projektering, finansiering og support til driften, mens landmandspartnerne eksempelvis sikrer lokal forankring og de rigtige mængder husdyrgødning til produktionen.

Forsyningssikkerhed og beredskab

På vores biogasanlæg har vi, som altid, et højt sikkerhedsberedskab. Anlæggene er blandt andet indhegnet, vi har overvågning 24/7 og vagtberedskab. Vi vurderer løbende sikkerhed og beredskab og følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og instruktioner.

  • Vores fem biogasanlæg producerer 70 mio. m3 biometan (2022)
  • Biogas fortrænger fossile brændsler
  • Biogasproduktion reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbruget
  • Produktionen forvandler et restprodukt til energi


Vores biogasanlæg


Spørgsmål og svar om biogas

Vi har forsøgt at svare på nogle af de mest almindelige spørgsmål om biogasproduktion.

Læs mere her
 

Kontakt os

Michael Rønning Dalby
Head of Biogas & gMobility
Mail Michael.Dalby@eon.dk

Biogas til transport

Biogas er velegnet til omstilling af den tunge transport til en mere klimavenlig variant. 

Læs mere her

Biogas Danmark

Biogas Danmark

E.ON Danmark er medlem af brancheorganisationen Biogas Danmark, som repræsenterer interessenter indenfor biogassens værdikæde.

Læs mere her


E.ONs andre biogasaktiviteter

Udover de fem biogasanlæg, som vi er medejere af, er vi også involveret i indkøb af biomasser og måling af biomassernes kvalitet. 

Læs mere her