Biogas - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Biogas

Biogas

Gylle til biogas - betydelig klimagevinst og reduceret miljøbelastning

Gylle til biogas  

Når vi omdanner restprodukter fra landbruget til biogas, øger vi den danske selvforsyning, reducerer klimabelastningen og forbedrer luftkvaliteten og vandmiljøet i danske søer og fjorde.

Der er derfor mange fordele og synergieffekter at hente i en øget dansk biogasproduktion. I dag ender cirka 95% af landbrugets gylle direkte på markerne, hvor gyllen afgiver store mængder ammoniak, CO2, metan og lattergas. Bruger vi i stedet gylle til biogasproduktion undgår vi denne klima- og miljøbelastning, og skaber samtidig en CO2-neutral energikilde, som kan bruges andre steder i energisystemet.

Biogas kan give et betydeligt bidrag til vores klimaindsats og især som alternativ til kul og naturgas på kraftvarmeområdet og til benzin og diesel på transportområdet. Biogas har samtidig en af de laveste udledninger af luftpartikler, og i det omfang vi eksempelvis erstatter diesel med biogas i transportsektoren, opnår vi en dobbelt CO2-effekt fra biogas. Allerede i dag ser vi bybusser og skraldebiler i de større byer skifte fra diesel til den miljøvenlige biogas.

Ifølge Energistyrelsen er biogas i transportsektoren den mest optimale samfundsøkonomiske måde at reducere CO2-forurening.

Stort potentiale som biogasland

I Danmark er brugen af biogas ikke særlig udbredt til trods for, at vi har enestående forudsætninger for at anvende biogas. I dansk landbrug findes der store uudnyttede mængder restprodukter - primært i form af gødning fra Danmarks store svineproduktion - som kan anvendes til fremstilling af biogas, og de oplagte muligheder for at distribuere biogassen rundt i landet via det vidtforgrenede landsdækkende gasnet.

E.ON bidrager aktivt til den danske biogasudvikling ved at udbygge en professionel og effektiv biogasproduktion, ligesom vi har gjort det flere andre steder i verden. I dag driver E.ON to større biogasprojekter i partnerskaber med landmænd og netop nu bygger vi et af verdens største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas, i Vojens og et større anlæg, GrønGas Vrå, i Nordjylland. Når disse anlæg går i produktion i sommeren 2016, producerer vores biogasanlæg tilsammen 30 mio. m3 opgraderet biogas, også kaldet biometan, hvilket er knapt 20% af Danmarks samlede biometan-produktion, som distribueres via det danske gasnet. Samtidig vil disse anlæg reducere Danmarks årlige CO2-udslip yderligere med 76.000 tons CO2.

Biogas i transporten

E.ON driver tre gastankstationer i partnerskab med energiselskabet OK i Københavnsområdet, hvor det nyeste er gastankstationen ved Høje-Taastrup Transport Center. Alle vores gastankstationer har 100% biogas.

Der er stor efterspørgsel på biogas til transport - ikke mindst fra de mange københavnske skraldebiler, der til glæde for københavnerne er gået forrest i omstillingen til det mere miljøvenlige brændsel.

Læs mere om E.ONs gas til transport.

E.ON MENER …

 • E.ON ønsker at investere i biogasproduktion og opgradering af biogassen i Danmark ved at udvikle og udbygge professionel og effektiv biogasproduktion i samarbejde med partnere. Udover de to eksisterende biogasprojekter, E.ON driver i dag, har E.ON planer om at udvikle og opføre flere anlæg inden for de næste 5-10 år.
 • E.ON tror på biogas som drivmiddel til især tung transport.
 • Der er behov for en mere effektiv og professionel udbygning af biogasproduktion. Derfor bør der satses på at fremme store og effektive biogasanlæg, der kan skabe en billigere og økonomisk bæredygtig stordriftsproduktion af biogas.
dk-768x432-biogas-lille

Biogasanlæg 2016

 • Syv nye biogasanlæg er sat i gang og samlet hæver de den danske biogasproduktion med 67 procent i forhold til 2012.
 • Energistyrelsen vurderer, at nye støtteregler vil føre til flere nye biogasanlæg, der tilsammen vil kunne producere 10 PJ i 2020 – eller lidt mere end en fordobling fra 2013.
 • E.ON driver to større og to mindre biogasanlæg i partnerskaber og har planer om flere.
 • Energistyrelsen vurderer, at Danmark har et samlet biogaspotentiale på 40-60 PJ - svarende til ca. halvdelen af det samlede danske gasforbrug.

FAKTA om Sønderjysk Biogas

 • Reducerer CO2–udslippet med 51.000 tons
 • Håndterer op til 600.000 tons biomasse
 • Producerer ca. 21 mio. m3 metan
 • Anvender kun lokal gylle
 • Er koblet på Energinet.dk’s naturgasnet

Læs mere om Sønderjysk Biogas

Besøg Sønderjysk Biogas hjemmeside

FAKTA om GrønGas Vraa

 • Reducerer CO2–udslippet med 25.000 tons
 • Håndterer op til 300.000 tons biomasse
 • Producerer ca. 9 mio. m3 metan om året
 • Anvender kun lokal gylle og affaldsprodukter
 • Bliver koblet på Energinet.dk’s naturgasnet

Læs mere om Grøn Gas Vraa

Besøg Grøngas Vraas hjemmeside

FAKTA om GrønGas Hjørring

 • GrønGas Hjørring A/S er løbende udbygget, senest i 2013, hvor der blev bygget en ny reaktor på 3000m3 fra Assentoft og en modtagetank til ensilerede roer, som løbende pumpes ind i anlægget.
 • Den årlige produktion svarer til ca. 1700 husstande i el og ca. 750 husstande i varme.
 • GrønGas Hjørring A/S har i dag to motorer med en effekt på 2 MWh el og en fjernvarmeledning fra biogasanlægget og til Hjørring Fjernvarme på ca. 4 km.

Besøg GrønGas Hjørrings hjemmeside

FAKTA om Limfjordens Bioenergi

 • Bigadan blev medejer af anlægget i 2013, hvor det skiftede navn fra Morsø Bioenergi. Medejerskabet deles med lokale biogaslandmænd og E.ON.
 • Kapacitet 130.000 t/år
 • Biomasse Husdyrgødning
 • Biogaskapacitet 4,3 millioner m³/år
 • Biogasudnyttelse Gasmotor som producerer elektricitet til offentligt net og fjernvarme til lokalt net

Besøg Limfjordens Bioenergis hjemmeside

Denne side er opdateret 17 august 2018