Få svar på dine spørgsmål om Byvarme

 • Hvad er byvarme, og hvordan fungerer det?

  Byvarme er en måde for mindre bysamfund at få fjernvarme. 

   

  I dag ligger mange byer langt fra de store fjernvarmenet, og borgerne må derfor benytte andre varmekilder. Men sådan behøver det ikke være, for rigtig mange byer har faktisk potentialet til at få deres eget fjernvarmeværk. 

   

  I E.ON har vi skabt en model, der kan forløse det potentiale – og det er den, vi kalder Byvarme.   

    

  Der bliver bygget et nyt fjernvarmeanlæg, og der bliver lagt et fjernvarmenet i byen, så boliger og bygninger får adgang til fjernvarme.

 • Hvem står for at bygge anlæg og fjernvarmenet? Og hvem ejer det?

  E.ON bygger anlæg og fjernvarmenet. Vi driver i forvejen 13 lokale kraftvarmeværker og 5 fjernvarmeværker på Sjælland.  

   

  Vi fungerer som operatør og står for drift, service og administration i en indkøringsperiode på 10 år, når anlægget og fjernvarmenettet er etableret.

   

  Hvem ejer fjernvarmenettet?

  Det gør I, der får fjernvarme til jeres boliger og bygninger. Det gør I igennem et andelsselskab med begrænset ansvar; Et a.m.b.a.

   

  E.ON fungerer som operatør og står for drift, service og administration i en indkøringsperiode på 10 år, når anlægget og fjernvarmenettet er etableret.

   

  På grund af anlægssummens størrelse skal opgaven i offentligt udbud. Der byder selskaber på den, og dem, der vinder, bygger anlæg og net. Det sker med E.ON som projektleder og styregruppen i a.m.b.a’et som ledelse. 

 • Hvad kræver det at komme i gang? Og hvor stor skal opbakningen være i vores lokalsamfund?

  I kontakter E.ON, og så tager vi en samtale og hjælper jer i gang.

   

  Borgermøder kan være en god måde at få interessetilkendegivelser og vurdere, om der umiddelbart er opbakning til projektet. Vi kommer selvfølgelig ud og forklarer og svarer på spørgsmål.

   

  Hvis der er interesse, skal I stifte et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a). Derefter skal der nedsættes en bestyrelse, og så skal den lokale opbakning sikres endeligt, før en aftale bliver underskrevet, og E.ON tager hul på at lave et projektforslag for anlægget.

   

  Byvarme er en kollektiv løsning, hvor styrken ligger i, at flere går sammen om en fælles løsning.

   

  Derfor er der også nogle krav til, hvor mange der skal tilslutte sig og bakke op om projektet, så det bliver en god og økonomisk bæredygtig løsning.

   

  I alt skal omkring 70 % af byens ”standardhuse” tilslutte sig.

   

  Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh. Det omfatter både bolig, kommunalt og erhverv.

   

  Det vil altså sige, at et hus eller bygning på 260 m2 tæller for to standardhuse.  

 • Hvad er et a.m.b.a?

  Det er en forkortelse for andelsselskab med begrænset ansvar, og det betyder kort sagt, at man kun hæfter med sit indskud og ikke med hele sin formue.

   

  Der er over 300 a.m.b.a.’er, som driver fjernvarme i Danmark i dag. Mange af dem blev stiftet i perioden 1962-1998.

   

  Vi hjælper gerne med at stifte andelsselskabet, udforme de nødvendige dokumenter og sørge for juridisk rådgivning.  

 • Hvornår kan vi få fjernvarme i vores by?

  Det afhænger af, hvor hurtigt I får stiftet jeres a.m.b.a, sikret den lokale opbakning og fundet en god placering til varmeværket. Desuden afhænger det af, hvor hurtigt kommunen kan godkendee vores projektforslag.

   

  Når det er på plads, regner vi med, at det tager ca. 18 måneder, før anlægget er etableret, og de første kan modtage fjernvarme. Der går selvfølgelig lidt længere tid, før fjernvarmenettet er udbygget og når ud til alle.  

 • Vi vil gerne høre mere om muligheden for at få Byvarme i vores by. Hvad gør vi?

  I går ind på vores hjemmeside om Byvarme og udfylder en formular. Derefter kontakter vi jer og aftaler nærmere. E.ON kommer meget gerne ud og fortæller mere til en arbejdsgruppe eller på et borgermøde, hvis der er interesse for det.

Om selve anlægget

 • Hvilken type fjernvarme er Byvarme, og hvordan fungerer det mere præcist?

  Det er fjernvarme, der bliver produceret med eldrevet varmepumpe, elkedel og solvarme.

   

  Varmeproduktionen kommer til at variere efter de lokale forhold, men kunne fx se således ud:

  • En varmepumpe er den primære varmekilde og står for ca. 75 % af produktionen.
  • Et solfelt producerer sommervarme.
  • En elkedel sørger for 100 % forsyningssikkerhed.
  • En akkumuleringstank sikrer konstant 6 – 12 timers varmeforsyning, og det giver fleksibilitet i forhold til elnettet. 
 • Hvilken rolle spiller naturgas i Byvarme?

  Der bruges ingen naturgas overhovedet i varmeproduktionen på anlægget. Derfor har anlægget heller ingen skorsten.

   

  Naturgas kan kun spille en indirekte rolle, hvis det bruges i produktionen af den elektricitet, der driver varmepumpen. 

 • Forurener et anlæg, der laver Byvarme?

  Der kommer ikke til at være nogen skorstene, og anlægget forårsager ikke nogen forurening i lokalområdet. 

 • Hvordan påvirker anlægget klimaet?

  Der er ikke forbrænding af fossile brændsler eller lignende, og anlægget bliver CO2-neutralt. 

 • Hvor skal anlægget ligge, og hvor stort er det?

  I bestemmer placeringen, men vi bidrager selvfølgelig gerne med råd og vejledning. Vi kommer forbi og ser på de lokale forhold og kommer med bud på egnede placeringer. 

   

  Størrelsen på anlægget afhænger af, hvor meget varme det skal producere, men hvis der skal være solfangere med, kræver det cirka et område på størrelse med en fodboldbane. 

 • Larmer anlægget?

  Anlægget bliver bygget efter de gældende regler, der tillader et lydniveau op til 45 decibel i erhvervsområder. I beboelsesområder må der maksimalt være et niveau på 35 decibel i skel i nattetimerne, og det kan også overholdes.

   

  Når placeringen udpeges, bliver der selvfølgelig taget højde for, at anlægget ikke må genere dem, der bor i nærheden.  

Om E.ON

 • Hvem er E.ON egentlig?

  Vi er Europas største privatejede energiselskab. I Danmark er du nok stødt på vores ladestandere til elbiler, men vi har også en varmeforretning, hvor vi driver 13 lokale kraftvarmeværker og 5 fjernvarmeværker på Sjælland.

   

  Vi er altså allerede velforankrede på det danske marked, og vi har i forvejen en stor ekspertise, når det gælder fjernvarme. 

 • Hvad tilbyder E.ON i processen med at få Byvarme?

  Vi leverer en samlet løsning, hvor vi sørger for at hjælpe jer fra den indledende samtale, til I står som ejere af et varmeværk, der leverer Byvarme til jeres by.

   

  Det betyder, at vi kan hjælpe med borgermøder og at stifte et a.m.b.a, hvis I ønsker det.  

   

  Og når en aftale er underskrevet, står vi for at udvikle projektforslaget, kontakt til kommunen og øvrige myndigheder, indtil Byvarme-anlægget er klart. Det hele sker selvfølgelig i tæt samarbejde med jer.  

 • Hvad gør E.ON, når vi har fået Byvarme?

  Det er en del af aftalen, at E.ON skal stå for drift og administration af anlægget i en indkøringsperiode på 10 år.

   

  Vi har selvfølgelig konkurrencedygtige priser og masser af dygtige medarbejdere, der står for teknisk drift af vores øvrige anlæg og kundesupport.

   

  E.ON og bestyrelsen taler løbende sammen om driften, så I altid ved, hvordan det går. 

  Vi bestræber os selvfølgelig på at levere så god en service, at samarbejdet fortsætter, men I kan som ejere af både varmeværk og varmenet opsige samarbejdet med E.ON og fortsætte, som I ønsker, når de 10 år er gået.

  Det kan være på egen hånd eller med en anden virksomhed som ansvarlig for drift og kundesupport. 

 • Hvad sker der, hvis der opstår problemer med anlægget, når det er etableret?

  Vi tager os af problemet med det samme. Vi har en døgnbemandet akuttjeneste, der rykker ud 24/7, når der er behov for det. 

  Hvis der opstår skade, eller skal laves en omfattende og dyr reparation på anlægget eller varmenettet, kan det oftest dækkes af vedligeholdsbudgettet.

   

  Vedligehold på anlægget er budgetteret i henhold til erfaringstal.

  Større nedbrud vil stadig kunne dækkes af vedligeholdelsesbudgettet, og skulle der ske skade på ledningsnettet ved fx gravearbejde af anden entreprenør, er det deres forsikring, der dækker reparationen.

 • Hvad er E.ONs forretningsmodel med Byvarme?

  Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet, og dermed må et fjernvarmeselskab ikke tjene penge. Det vil sige, at jeres andelsselskab ikke må tjene penge på produktionen af varme, og det gør E.ON af samme årsag heller ikke.

   

  E.ON kommer alene til at tjene penge på opførsel, drift og service af anlægget, og forretningsmodellen er derfor gennemsigtig.   

 • Hvordan får vi penge til etableringen?

  Pengene bliver lånt hos KommuneKredit, som er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab. KommuneKredit skal ikke tjene penge eller betale udbytte og tilbyder derfor lån til meget lave renter.

   

  Et lån er betinget af, at kommunen stiller garanti for lånet, men da Byvarme er en bæredygtig varmekilde og en styrkelse af lokalområdet, bør det ikke være et problem.  

Om din husstand, pris og fortrydelsesret

 • Hvad koster det som husejer at blive tilkoblet Byvarme?

  Der skal betales et indskud per husstand, og størrelsen af det tilskud besluttes af bestyrelsen og det andelsselskab (a.m.b.a), som bliver oprettet til formålet. 

   

  Vi foreslår som udgangspunkt 30.000 kr.

 • Er der en garanti for, at prisen ikke stiger, når først vi har sagt ja til fjernvarme?

  Varmeprisen er til enhver tid fastsat af a.m.b.a-bestyrelsen. Men den er mindre påvirkelig end fx individuelle varmepumper, fordi anlægget fungerer på en måde, så det skaber stabilitet på elnettet. 

 • Kan man fortryde, hvis man har sagt ja?

  Der vil være en fortrydelsesfrist, der bliver fastsat af bestyrelsen i jeres andelsselskab. Når Byvarme er etableret, er der en udtrædelsesgodtgørelse, der skal betales ved fortrydelse. 

 • Hvordan adskiller Byvarme sig fra barmarksværker?

  Nogle barmarksværker blev bygget for småt og med for lang afstand imellem forbrugere. Det gjorde, at der var få brugere til at dele den store udgift, det var at etablere og drive dem.

   

  Vi bygger kun Byvarme, hvor der er en tæthed og en tilslutning, der kan være med til at skabe stabil økonomi og varmeforsyning for alle brugerne.

 • Hvad gør man, hvis ens olie- eller gasfyr går i stykker, før I er klar med Byvarme?

  Vi låner dig en alternativ varmekilde, som du kan bruge, indtil Byvarme er klar. Det kalder vi for en tryghedsordning.

   

  Når du melder dig til Byvarme, er du automatisk med i vores tryghedsordning.

   

  Hvis dit gasfyr går i stykker, imens du venter på, at Byvarme kommer til dig, er der ingen bekymring.

   

  Vores tryghedsordning garanterer, at vi kommer ud og reparerer dit fyr, så du er sikret varme i mellemtiden. Hvis det ikke kan repareres, monterer vi et nyere brugt fyr magen til. 

 • Hvad sker der, hvis man flytter, før Byvarme er klar?

  I det tilfælde kan køberen af huset uden problemer overtage andelen. 

 • Gør det noget, at jeg har et 1-strenget system i mit hus?

  Et 1-strenget system kan godt fungere på Byvarme-nettet. Den opsatte fjernvarmeunit vil typisk levere vand til systemet ved lidt lavere varmegrader end gas- og oliefyr, og derfor kan der opleves forskelle i rumtemperaturen, som kræver nærmere indregulering, udskiftning af radiatorer mv. Desuden kan et 1-strenget system have svært ved at afkøle fjernvarmevandet lige så godt som 2-strengede systemer, så højere betaling for returvarmeafgift kan forekomme.

   

  Vi anbefaler altid at få skiftet 1-strenget system til 2-strenget system, da det er en forældet og ineffektiv løsning.

   

  Hvis der skal etableres en individuel løsning i stedet for Byvarme, vil det også kræve et 2-strenget system for at fungere optimalt.

 • Jeg har varme i gulvet på badeværelset. Kan jeg bevare det med Byvarme?

  Gulvvarme fungerer fint med Byvarme, da det normalt kræver en lavere temperatur end traditionelle radiatorsystemer.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg stadig mangler svar på nogle spørgsmål om Byvarme?