Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen besøger GreenLabs Biogasanlæg i Skive, 27. november 2020

Danmarks første grønne energipark når vigtig milepæl

Et afgørende skridt i Danmarks grønne omstilling er taget hos GreenLab i Skive, hvor et af Danmarks største biogasanlæg for nylig er nået op på sin fulde produktionskapacitet. Det markeres, når klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, besøger det nye anlæg fredag den 27. november 2020. Det nye biogasanlæg anvender både økologiske og konventionelle biomasser og fremstiller i alt 50.000 kubikmeter bæredygtig gas om dagen, eller hvad der svarer til at opvarme 11.000 parcelhuse om året med naturgas. Anlægget er en del af Danmarks første grønne energipark, GreenLab, og indgår som en vigtig komponent i det såkaldte SymbiosisNet – et intelligent netværk af data og energi, der lader virksomhederne i GreenLab dele deres overskudsenergi og genbruger CO2. 

Biogas + brint = nye, grønne brændstoffer

Biogasanlægget markerer et afgørende skridt i Danmarks grønne omstilling. Biogas er helt nødvendigt for at omstille særligt transporten og industrien til grøn energi, fordi hverken transportsektoren eller industriproduktionen kan elektrificeres tilstrækkeligt med de teknologier, vi kender i dag. Biogasanlægget skal, som et af de første biogasanlæg i verden, genanvende CO2. Det er smart, for netop CO2 kan i kombination med brint fra elektrolyse omdannes til grønne brændstoffer. I GreenLabs tilfælde vil CO2'en blive brugt til produktion af e-methanol – et alsidigt grønt brændstof, der fx kan bruges til tung landtransport og på tankskibe. Med produktionen fra det nye biogasanlæg er kimen derfor nu lagt til fremstilling af fremtidens grønne brændstoffer – og klimaeffekterne heraf er markante. GreenLab har en forventning om, at den kommende e-methanol produktion kan fortrænge, hvad der svarer til CO2-udledningen fra 7000 biler om året.

”Vi kan ikke nå Danmarks klimamål uden at udnytte de synergieffekter, der er i at omdanne restprodukter til ressourcer. Derfor er biogas så vigtig for Danmarks grønne omstilling. Biogas har nemlig den fordel, at produktionen reducerer drivhusgasudledningerne fra landbruget ved at genanvende fødevareindustriens og landbrugets restprodukter. Samtidig fortrænger biogassen fossile brændsler, når gassen bruges i industri og transport. Og gevinsten for samfundet stiger, når anlægget via power-to-X lagrer energi ved at anvende sidestrømme fra biogasproduktionen”, siger Michael Rønning Dalby, Head of Biogas & gMobility, E.ON.

Udover en linje til konventionel biomasse, er biogasanlægget også designet med en særskilt økologisk linje. Anlægget kan således modtage biomasse fra lokale økologiske landmænd og virksomheder, og afgasset økologisk biomasse kan leveres retur til leverandører i området, som værdifuld autoriseret økologisk gødning.  

”Vi har på meget kort tid fået etableret et velfungerende biogasanlæg, og vi glæder os over at være i en atmosfære, hvor der til stadighed tænkes nye tanker omkring brugen og opbevaring af energi. Det bliver for os i landbruget meget spændende at komme til at levere CO2 til det nye anlæg som det første biogasanlæg i Danmark, og vi er meget spændte på hvad mere det kan føre med sig”, fortæller Arne Bisgaard, Bestyrelsesformand for Green Lab Skive Biogas.

GreenLabs koncept viser vej til et fossilfrit samfund 

Det nye biogasanlæg er et af omdrejningspunkterne i Danmarks første grønne energipark, GreenLab Skive. Energiparken fik sidste år 80 millioner af Energistyrelsen til oprettelsen af et af verdens første og største produktionsanlæg til power-to-X. Parken består nu, udover biogasanlægget, af en fabrik, der laver dyrefoder af tørrede søstjerner; en virksomhed, der genanvender ellers uanvendeligt plast samt en genbrugsstation. I 2022 vil det cirkulære energifællesskab også huse 80 MW vindmøller og solceller samt det nye power-to-X-anlæg, som vil kunne lagre grøn energi fra vindmøllerne og lave nye brændsler til lastbiler, skibe, fly og industriproduktion. Anlæg og virksomheder i energiparken er forbundet i GreenLabs SymbiosisNet, som gør det muligt at bruge ressourcer fra nærområdet og udnytte både overskudsvarmen og anden overskydende energi fra de enkelte produktioner.

”Hvis vi kan lykkes med at skabe en rentabel forretningsmodel for grønne industri- og erhvervsparker og sektorkobling, så står vi med et stort potentiale for et nyt grønt eksporteventyr baseret på systemeksport. Vi er allerede godt på vej, men skal vi gøre alvor af potentialet, skal Danmark finde midlerne til at investere i, at GreenLabs model kan skaleres. Nye teknologier som power-to-X er en vigtig del af løsningen for at kunne lagre den vedvarende energi, men det er det sammenhængende energisystem, der i sidste ende vil sikre, at den grønne omstilling kan realiseres”, siger GreenLabs CEO, Christopher Sorensen.

Det nye biogasanlægs fulde drift er sammen med det kommende Power-to-X-anlægs bidrag banebrydende for sammenkoblingen af sektorerne. På den måde anviser GreenLabs koncept vejen til et fossilfrit samfund gennem sektorkobling.

Se vores film fra besøget

Kontakt

Anna Louise Henrichsen for spørgsmål og yderligere information 
M: +45 28 14 08 59
annalouise.h@adviceas.dk  

Vibeke Agerdal Kristiansen
Head of PR & Public Affairs, E.ON
M. +45 30 38 61 64
vibeke.agerdal@eon.dk

GreenLab er en grøn industripark, en teknologi-katalysator og et nationalt forskningscenter for grøn energi. Her udvikles fremtidens grønne løsninger i samarbejde med ledende nationale og internationale partnere. GreenLab Skive Biogas ejes 50-50 mellem det lokale GreenLab Skive Biogas Holding og energiselskabet E.ON Danmark. GreenLab Skives Power-to-X projekt er blandt andet blevet til via midler fra Energistyrelsen.

www.greenlab.dk

https://greenlabskivebiogas.dk

https://www.eon.dk/erhverv/biogas.html

Fakta om GreenLab Skive Biogas 

  • Reducerer CO2-udslippet med ca. 47.000 tons. Når der produceres biogas, skabes der også en masse CO2. Denne CO2 bruges intelligent i GreenLab – her blandes den med grøn brint og bliver til grønne brændstoffer til tung transport.
  • Håndterer op til 500.000 tons biomasse 
  • Producerer ca. 19 mio. m3 bæredygtig gas
  • Anvender lokal gylle, dybstrøelse og organiske affaldsprodukter
  • Med særskilt økologisk linje, hvor der udelukkende anvendes økologisk biomasse