Legal - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Læser integritetspolitik

E.ONs integritetspolitik

Information om håndteringer af personoplysninger

E.ON Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os på eon.dk eller direkte til os på anden måde. I denne tekst finder du en kort beskrivelse af lovgivningen og den måde, som vi administrerer personlige oplysninger på.

Vi behandler kun personlige oplysninger, når der er et legitimt formål, og vi behandler altid personlige oplysninger med respekt for privatlivets fred. Kun hvis der er særlige grunde, og der er lovmæssige krav til det, kan personfølsomme data behandles. Vi vil kun videregive personlige oplysninger til nogen uden for E.ON, hvis det står klart, at de juridiske forudsætninger herfor er opfyldt.

Indsamling af personlige oplysninger

Vi anvender cookies, når du besøger eon.dk. Disse cookies bruges som hjælp til den besøgende, så personen nemt kan finde korrekte oplysninger, og som hjælp til, at besøget tilpasses efter individuelle ønsker. Den besøgende har mulighed for at svare ja eller nej til cookies i browseren. Hvis den besøgende afviser cookies, kan vi ikke garantere den digitale funktionalitet ved vores tjenester på eon.se

Den besøgende kan frivilligt formidle sine personlige oplysninger til os via webstedet, og vi kan derudover få adgang til personlige oplysninger, når de formidles til os via brev, e-mail, telefon eller lignende, eller ved at vi modtager oplysninger fra offentlige registre og lignende.

Retsgrundlaget for vores behandling af personlige oplysninger

Retsgrundlaget varierer afhængigt af den type behandling af personoplysninger, som vi udfører, og det kan være i form af aftaler, afvejning af interesser, retslige forpligtelser, interesser af grundlæggende betydning eller samtykke.

Oplysninger til den registrerede

  • Når personlige oplysninger overdrages til os, får den, som afgiver sine personlige oplysninger information om, hvilket E.ON selskab, som har ansvar for behandlingen af personoplysningerne.
  • Formålet for indsamling af personlige oplysninger
  • Andre oplysninger, som er nødvendige for, at den som afgiver personlige oplysninger skal kunne varetage sine rettigheder, såsom information om, hvorvidt oplysningerne tilflyder andre. Retten til at ansøge om information og til at få foretaget rettelser.
  • Hvis vi selv indsamler personoplysninger, og du ikke ved, at vi har de oplysninger, vil vi informere dig om det.

Formål

Vi indsamler kun personlige oplysninger til visse specifikke og lovlige formål. Formålet er normalt at kunne udføre en service, som den pågældende person har anmodet om. Vi behandler ikke personoplysninger til formål, som er uforenelige med det oprindelige formål. Oplysninger om formålet i den konkrete sag vil f.eks. fremgå i forbindelse med en e-mailkontaktformular, aftalevilkår eller lignende.

Behandling af personoplysninger i tredjelande

Dine personlige oplysninger kan i nogle tilfælde blive håndteret i et land uden for EØS-området. For at sikre en sikker håndtering, har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger. I de fleste tilfælde er dette i form af en godkendt standardkontrakt.

Samtykke

Hvis du tidligere har givet samtykke, kan du nemt trække det tilbage. Vi vil ikke behandle yderligere personoplysninger eller opdatere personoplysninger, som vi har modtaget tidligere, hvis der kræves samtykke til behandling af disse personoplysninger.

Markedsføring

I de tilfælde, hvor personoplysninger kan anvendes til direkte markedsføring, vil dette være angivet, når de personlige oplysninger indsamles. Den, som ikke ønsker, at personoplysninger bruges til direkte markedsføring, kan rapportere det til os.

Vi udfører ikke direkte markedsføring over for personer, som ikke er interesseret i dette. For at sikre dette, sammenholder vi de personlige oplysninger med forskellige registre for afvisning af direkte markedsføring.

Ydelser, vi leverer

Information om driftsforstyrrelser er en tjeneste, som vi yder. Hvis du bruger tjenesten, vil vi indhente oplysning om din position via din GPS. Denne information er nødvendig for at kunne give oplysninger om aktuelle afbrydelser. Så snart vi har modtaget disse oplysninger fra dig og givet dig information om aktuelle udfald i området, bliver de oplysninger, vi har indhentet fra dig, slettet.

Information til kunder ved udsendelse af bekræftelser via sms og e-mail

Hvis vi har indsamlet dine personlige oplysninger som f.eks. navn, telefonnr. og e-mailadresse for at kommunikere med dig, så kan vi have modtaget disse oplysninger fra dig eller fra en anden kilde som f.eks. grundejeren, udlejeren eller en fraflyttende kunde. Oplysningerne kan også være modtaget fra offentlige og private registre. Vi bruger disse oplysninger til at kommunikere med dig, for eksempel når vi bekræfter en flyttemeddelelse, eller når vi modtager oplysning om en indbetaling via sms eller e-mail.

Videregivelse af personoplysninger til andre parter

Personoplysninger kan formidles til andre selskaber inden for E.ON eller til forretningspartnere. Det kan f.eks. gælde, når vi har et samarbejde, der tvinger os til at videregive visse oplysninger til vores samarbejdspartnere, og det kan være for at udføre de opgaver, som den pågældende person har anmodet om. Vi kan også gøre brug af interessenter til behandling af personoplysninger. Når en sådan overdragelse finder sted, instruerer vi tydeligt i, hvordan modtageren skal behandle personoplysningerne.

Når overdragelsen skal finde sted, tager vi altid hensyn til de love og bestemmelser, som regulerer adskillelse mellem virksomhed for elektricitetshandel og virksomhed for netdrift. Dette betyder, at personoplysninger ikke altid kan gives til andre E.ON-selskaber, også selv om den pågældende person måtte have ønsket det.

Personlige oplysninger overdrages normalt ikke til selskaber i lande uden for EU/EØS-området. Såfremt det alligevel sker, sikrer E.ON først, at samtlige juridiske betingelser er opfyldt.

Sikkerhed

Vi træffer altid tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er mulige for at beskytte de personoplysninger, der behandles. Vores mål er at sikre, at oplysningerne ikke går tabt, ødelægges, manipuleres eller bliver tilgængelige for uvedkommende. Vi stræber efter at levere et højt sikkerhedsniveau inden for de tekniske muligheder.

Sletning

Vi opbevarer ikke personlige oplysninger i længere tid end nødvendigt. Når de personlige oplysninger ikke er nødvendige længere, bliver de slettet eller anonymiseret. Dette gælder for eksempel, når en forespørgsel modtages via e-mail og er blevet besvaret, eller når et kontraktforhold er ophørt, og parternes mellemværende er afsluttet. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare oplysningerne i en længere periode, for eksempel i regnskabsmæssigt øjemed.

Retten til at opnå registerindsigt og til udførelse af rettelser

For at anmode om et registerudskrift kan du kontakte kundeservice på tlf. 70 27 05 77.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af eksisterende personoplysninger. Du kan også anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af eksisterende personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Hvis du har leveret personlige oplysninger f.eks. om dit energiforbrug og dermed givet et grundlag for oplysninger om et forbrugsmønster, har du ret til dataportabilitet. Denne ret kan du gøre brug af, hvis det f.eks. er aktuelt at fremlægge forbrugsoplysninger til en ny leverandør.

Klager til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Det kan du gøre via e-mailadressen: dt@datatilsynet.dk

 

Denne side er opdateret 11 juni 2018