GrønGas Vraa

På en mark i Vrå i Nordjylland har biogasanlægget, GrønGas Vrå, fået sin helt egen vej, Grøngasvej. Det 12 fodboldbaner store anlæg, lukkede den først biometan ud i det danske gasnet i juni 2016 og ejes i partnerskab mellem E.ON Danmark og landmand Jens Peter Lunden. Anlægget, der producerer ni millioner kubikmeter biogas om året, kræver god plads og er hegnet ind af intet mindre end 1,8 kilometer hegn.

Store, blanke tanke troner på den ene side af området, mens en lagerhal med halm og biomasse ligger langs den anden side af arealet. I tre af tankene står den gylle, som områdets landmænd leverer – og får tilbage i afgasset form som giver flere gevinster. Det sker når landmændene anvender den afgassede gylle som gødning på markerne. Her øger de høstudbyttet, reducerer lugtgener og sparer miljøet for unødige drivhusgasser. Det nye biogasanlæg vil årligt behandle 250.000 ton gylle, som ellers ville være havnet ubehandlet som gødning på markerne.

Biogasanlæggets håndtag

Når gyllen bliver leveret til en af gylletankene, sker det med særlige tankbiler, der har fået et kulfilter på for at minimere lugtgener. Gyllen bliver ført videre til to reaktortanke, der hver kan rumme 8.000 kubikmeter. Her ligger gyllen i 40 dage for at danne gas, der sendes videre til opgraderingsanlægget, der opgraderer gassen til naturgaskvalitet. Et halmfyr opvarmer gyllen til 52 grader, som er den temperatur, der får mikroorganismer til at omdanne gylle til biogas. Halmfyret producerer desuden procesvarme til opgraderingsanlægget, og der kigges på om overskudsvarme fra anlægget kan  levere fjernvarme til Vrå by i fremtiden.

For at producere biogas – eller biometan – på bedste vis, skal biomassen bestå af andet end blot gylle. Ud af de 300.000 ton biomasse, GrønGas Vrå anvender om året, består 250.000 ton af gylle. Resten er en blanding af brugt dybstrøelse (brugt halm fra staldene), overskudsroer, - gulerødder, -pastinak, -rødbeder, -majs eller andet, der er i overskud fra landbrugsproduktion.

”Jo flere ’håndtag’, der er at dreje på, jo nemmere er det at styre processen,” forklarer Jens Peter Lunden, landmand og medejer.

 

God placering

Placeringen på den tidligere majsmark er ifølge Jens Peter Lunden optimal. Grunden ligger dels lavt i terrænet, så anlægget ses mindst muligt af naboer. Der er også gode transportmuligheder, fordi veje fra nord, syd, øst og vest samles lige dér, og endelig ligger den såkaldte MR-station, hvor biometanen kobles direkte på gasnettet, lige på den anden side af vejen. Så det er nemt at sende gassen ud i resten af Danmark og Europa – og endda hele vejen til Rusland.

De cirka ni millioner kubikmeter biometan, anlægget producerer, svarer til årsforbruget i 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger.

Den politiske målsætning i Danmark er at omdanne 50 procent af den danske gylle til biogas i 2020. Med GrønGas på nettet og flere nye anlæg på vej, anvendes i dag næsten 20 % af den danske gylle til biogasproduktion. Potentialet er stadig stort, eftersom Energistyrelsen vurderer, at det samlede danske biogaspotentiale ligger på 40-60 PJ. I 2020 forventes produktionen at være på ca. 20 PJ.

E.ON Danmark fortsætter derfor udbygningen af danskproduceret biogas. For eksempel med Danmarks største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas ved Vojens, som E.ON står bag sammen med sønderjyske landmænd, ligesom anlægget i Vrå kan udvides til den dobbelte kapacitet, hvis det bliver nødvendigt.

 

Biogas produktion
Biogas produktion
Biogas produktion
Landskab
Biogas produktion

GrønGas Vraa

  • Anlægget er en investering på 115 mio. kroner, som partnerne landmand Jens Peter Lunden og E.ON Danmark står bag
  • Anlægget producerer biometan fra gylle og organiske restprodukter og er direkte tilsluttet det danske gasnet
  • Anlægget reducerer Danmarks CO2–udslip med ca. 30.000 ton årligt
  • GrønGas Vrå forsyner årligt det danske gasnet med cirka ni millioner kubikmeter biometan. Det svarer til årsforbruget i 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, ellergasforbruget i 6.500 boliger
  • Der er tre ansatte til driften på værket samt fem chauffører, der dagligt henter gyllen hos de  40 landbrug, der leverer gylle til anlægget

Læs mere