Gas – og især biogas – spiller en central rolle i den grønne omstilling på vej mod en fossilfri transportsektor i 2050.

Transportsektoren er det store klimamæssige problembarn og det er den eneste sektor, hvor CO2-udslippet blot er steget de seneste 25 år.

For at vende den udvikling og nå målet om en fossilfri transportsektor i 2050, satser E.ON på produktion og udbredelse af biogas til blandt andet busser og skraldebiler. 2050 kan virke som lang tid fra nu, men en bil i Danmark holder i cirka 15 år, så skal Danmark nå klimamål, skal den sidste benzinbil køre over forhandlerens kantsten omkring år 2035 – om mindre end 20 år.

Gas som i biogas

Tankning af et gaskøretøj sker på en gastankstation, der er forbundet til naturgasnettet. I den forbindelse har biogas – og især biogas, der blandt andet kan komme fra det affald, gasskraldebilerne indsamler – et stort potentiale i den tunge transport, fordi brændslet i dag er det eneste effektive fossilfrie brændstof, der fungerer i den tunge del af transportsektoren. Den biogas, som anvendes i transportsektoren, er opgraderet biogas, også kaldet biometan. Biogassen kan både anvendes i kombination med naturgas, men også som ren biogas. Til vil typisk være lastbiler til by- og distributionsfragt, rutebusser og skraldevogne, der bruger biogassen. Biogas til transport er en veludviklet teknologi, som er nem at integrere i den danske transportsektor, og som vil sikre, at Danmarks vidtrækkende naturgasnet også har værdifuld funktion i fremtiden.

Gasskraldebilerne kommer

På trods af at Danmark har sat målet om en fossilfri transportsektor i 2050, og at Danmark har et veludbygget gasnet, kører der fortsat få gaskøretøjer i Danmark. Enkelte kommuner har indkøbt gaskøretøjer til renovationskørsel, og de første erfaringer er yderst positive, men potentialet er langt større.

Københavns Kommune har taget handsken op, og i slutningen af 2016 vil stort set alle kommunens 70 skraldebiler køre på gas. Kommunen har besluttet at være CO2-neutral i 2025 og vil gerne medvirke til, at markedsgrundlaget for gasdistribution bliver udviklet.

En af grundene til, at der ikke kører ligeså mange gasbiler rundt i Danmark som i eksempelvis Sverige, Tyskland og Holland er, at afgifterne på gas er højere herhjemme. Mens vi har en lav afgift på diesel, er den danske energiafgifter på gas Europas højeste. Samtidigt er der CO2-afgift  på biogas, når det føres ud i naturgasnettet, hvilket kan undre, fordi biogassen er en CO2-neutral  energikilde.

Infrastrukturen

Hvis det skal lykkes at udbrede gas til tung transport, er det vigtigt at have en infrastruktur –optankningsmuligheder – på plads. E.ON har stor erfaring med at etablere infrastruktur til gaskøretøjer i Sverige, hvor biogas til transport er udbredt med stor succes. I Danmark har E.ON sammen med OK Benzin etableret to gastankstationer på Amager og i Skovlunde, og endnu en station ved Høje Taastrup Transport Center – er under etablering.

Sideløbende har E.ON investeret i biogasproduktion, som kan levere biogas til gasnettet og dermed også direkte ud til transportsektoren.

E.ON mener...

  • at der skal være krav i statslige og kommunale udbud om, at en vis eller hele deres flåde af tunge køretøjer skal køre på biogas.
  • at der bør være et tilskud til indkøb af gaskøretøjer, så de ikke er dyrere end benzin- og dieselkøretøjer. Et tilskud til indkøb af gaskøretøjer vil fremme omstillingen.
  • at afgiften på gas til transport skal ligestilles med afgiften på andre drivmidler for at skabe lige konkurrencevilkår. Det sker ved at sænke afgiften på gas til transport. Alternativt eller samtidigt kan biogas til transport afgiftsfritages for at fremme den mest bæredygtige gas i transporten.

Biogas

Biogas er en luftart, som typisk indeholder omkring 65% metan, 35% kuldioxid samt spor af vand, svovl, ilt og kvælstof. Biogas produceres af husdyrgødning og andet organisk affald (f.eks. industriaffald fra slagterier) på et biogasanlæg og kan anvendes i kraftvarmeanlæg, i industrien eller opgraderes til biometan, hvor man renser biogassen for kuldioxid og andre uønskede elementer, hvorefter det kan sendes ud i naturgasnettet.

I den udstrækning biogas fortrænger fossile brændsler i transportsektoren, har biogassen en dobbelt CO2-gevinst i klimaregnskabet, da biogasproduktion også reducerer både landbrugets klimabelastning.